ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 36 ක් පාඩු ලබයි?
නවතම

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 36 ක් පාඩු ලබයි?

ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සහ ලිට්රෝ ටර්මිනල් සමාගමේ විගණන කටයුතු විගණකාධිපතිවරයා හරහා සිදු කර නොමැති බව කෝප් කමිටුව පවසයි. මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෝප් කමිටුව පසුගිය 23 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදි රැස් විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකා…

කම්කරුවෙකුට රක්ෂණ වන්දි/ අරමුදල් හිමි නැද්ද?
නවතම

කම්කරුවෙකුට රක්ෂණ වන්දි/ අරමුදල් හිමි නැද්ද?

වැඩ බිම් වලදී බොහෝ විට අනතුරු වලට ලක් වන්නේ මේ රටේ කම්කරු පන්ති ජනතාව වන අතර  ඒ නිසා කම්කරුවන්ගේ යහපත උදෙසා පවතින  රක්ෂණ වන්දි ක්‍රම ප්‍රමාණවත් නැති හෙයින්  නීති වෙනස් කර වැඩ වැඩබිම්වල, වැඩපළ වල…