විමල්, වාසු, උදය අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් කරයි?
නවතම

විමල්, වාසු, උදය අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් කරයි?

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමූහික වගකීම පැහැර හැරි අමාත්‍යවරුන් වන විමල් වීරවංශ, වාසුදේව නානායක්කාර සහ උදය ගම්මන්පිළ ඔවුන්ට අදාළ අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් කළ යුතු බවත්, ඒ සඳහා පොදුජන පෙරමුණ තුළ හඬක් මතුව ඇති බවත්, ඒ අනුව මෙවර…