යාපනයේ වෙරළට මළ සිරුරු ගොඩගසයි සංක්‍රමණිකයන්ගේ දැයි සැකයක්..!
නවතම

යාපනයේ වෙරළට මළ සිරුරු ගොඩගසයි සංක්‍රමණිකයන්ගේ දැයි සැකයක්..!

දින කිහිපයක් තුළ යාපනයේ මුහුදු වෙරළ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් මළ සිරුරු ගොඩගැසීම එම ප්‍රදේශවල ධීවරයින් බියට පත්කර ඇත. පසුගිය 02 දා සවස වෙනවිට යාපනය මරදන්කේනි පොලිස් වසමට අයත් වඩමාරච්චි මුහුදු වෙරළේ ස්ථාන දෙකකට මළ සිරුරු දෙකක්…