බයික් රැලියට අවසර දුන් ඇමති, නාමල්ද?
නවතම

බයික් රැලියට අවසර දුන් ඇමති, නාමල්ද?

සාමාන්‍ය ජනයා තෙල් පෝලිම්වල සිටින විට තෙල් බවුසර් ගණන් ගිලින එන්ජින් ධාරිතාවය විශාල යතුරු පැදි සේනාවක් සහ අති සුවපහසු ජීප් රථ සේනාවක් පොලිස් පෙරගමන් රථ සමගින් කොළඹ සිට කල්පිටිය දක්වා යතුරු පැදි රැලියක් පවත්වා ඇතැයි…