බූවල්ලෙක්ට ඉඩ දෙන්න, දිව අල්ලා ගන්න..!
නවතම විශේෂාංග

බූවල්ලෙක්ට ඉඩ දෙන්න, දිව අල්ලා ගන්න..!

කේ. සංජීව ලංකාවේ අපි රට වටේම මුහුද තියාගෙන ඒකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැහැ, කියව කියවා ඉන්නවා විතරයි. මාත් මේ ගැන නිතරම හිතුවා. ඇත්තටම මේ කතාව ඇත්ත. ලංකාව වටේම මුහුද වුණාට අපි කන කෑම පිඟානේ තියෙන…