ලෝකයේ මිලියන 25 ක් මිනිස් ජාවාරමේ ගොදුරු වෙලා!
නවතම

ලෝකයේ මිලියන 25 ක් මිනිස් ජාවාරමේ ගොදුරු වෙලා!

මිනිස් ජාවාරමට ළමුන් ද ඇතුළුව මිලියන 25 ක ජනතාවක් ගොදුරු වී ඇති බවත් මෙම අපරාධය මානව හිමිකම්වලට කරන නිග්‍රහයක් බවත් එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් මහතා පවසයි. එමෙන්ම මෙය  ගෝලීය අර්බුදයක් වන අතර එය…