මානසික රෝගීන් සමඟ සෙල්ලම් නොකරන්න
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

මානසික රෝගීන් සමඟ සෙල්ලම් නොකරන්න

මේ දිනවල ජනමාධ්‍ය විසින් විවිධ කෝණ වලින් වාර්තා කරනු ලබන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ තෙවන වසර සිසුවියක් වූ චතුරි හංසිකා ගේ ඝාතනය පවතින සමාජයේ එක්තරා අඳුරු පැතිකඩක් අපට පෙන්වා දෙයි. ඇයගේ ඝාතනය සිදු කර…