මහරගම පොලිස් නිලධාරියාගේ උම්මත්තක ක්‍රියාව මවිතියට හේතුවක් නොවේ! – නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු
නවතම

මහරගම පොලිස් නිලධාරියාගේ උම්මත්තක ක්‍රියාව මවිතියට හේතුවක් නොවේ! – නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු

මහරගම පොලිස් නිලධාරියාගේ උම්මත්තක ප්‍රහාරය දෙස බලා සිනාසීම නොව අප ඇඬිය යුතු බව  ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ හොංකොං අධ්‍යක්ෂ, නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. මහරගම පොලිස් නිලධාරියාගේ උම්මත්තක ක්‍රියාව කාගෙත් මවිතියට හේතු වී ඇති අතර…