බුරුමයත් ලංකාවත් සමාන බව මතක තබා ගන්න..!
නවතම විශේෂාංග

බුරුමයත් ලංකාවත් සමාන බව මතක තබා ගන්න..!

පැරණි බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සැම එකකම පාහේ රථ වාහන පදවන්නේ පාරේ වම් පැත්තෙනි. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් වූ බුරුමයේ පමණක් වාහන දකුණු පසින් පැදවෙයි. එරට ඉතිහාසයේ මුල සිටම වාහන පැදවුනේ පාරේ වම් පසින් වුවද 1970…