දුම්රිය පුද්ගලීකරණ, කසු කුසු නිසා ස්ථානාධිපති වර්ජනය කල් යයි!
නවතම

දුම්රිය පුද්ගලීකරණ, කසු කුසු නිසා ස්ථානාධිපති වර්ජනය කල් යයි!

පාඩු ලබන ආයතනය පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ආණ්ඩුවේ සාකච්ඡා තුළ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ යම් සූදානමක් පිළිබඳව කසුකුසු නිසාම පසුගිය 26 දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යෝජිතව තිබූ දුම්රිය  ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වැඩ වර්ජනය අද (27) උදෑසන 10 දක්වා කල්දමා…