පළාත් සභා ගැන තීන්දුවක් ළඟදීම! – රාජ්‍ය ඇමති කියයි.
නවතම

පළාත් සභා ගැන තීන්දුවක් ළඟදීම! – රාජ්‍ය ඇමති කියයි.

පළාත් සභාව අහෝසි කරනවාද ඉදිරියට ගෙනියනවාද කියන එක අපේ ආණ්ඩුව සියලු දෙනා එකතුවෙලා සාමූහික තීන්දුවක් ගැනීම අවශ්‍ය බවත් ඒ සඳහා ඉදිරියේ දී කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවන බවත් පළාත් සභා හා පළාත් පාළන නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය…