නීති අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි දන්නා අයට පමණද? – නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන
නවතම

නීති අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි දන්නා අයට පමණද? – නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන

නීති විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිදු කිරීම අනිවාර්ය කිරීම මගින් ආණ්ඩුව රටේ වාර්ගික විවිධත්වයට බරපතල හානියක් සිදු කර ඇති බව නීතිඥයකු පවසයි. වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීම තුරන් කිරීම සදහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය යෙදී…