ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාළ නීති සංශෝධනයට සැලසුම්!
නවතම

ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාළ නීති සංශෝධනයට සැලසුම්!

ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාළව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ පනවා ඇති විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ සම්බන්ධ නීති ප්‍රතිපාදන දැක්වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දුෂණය යටතේය. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 363 වන වගන්තියේ ස්ත්‍රී දුෂණය බරපතල…