මේ අරුම පුදුම චෝදනාව දෙස සිනහ නොවී බලන්න…!
නවතම විශේෂාංග

මේ අරුම පුදුම චෝදනාව දෙස සිනහ නොවී බලන්න…!

ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කර තිබෙන විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම ඉදිරියේ අද දිනයේ (28) පෙනී සිටින ලෙස මා වෙත දන්වා ඇත. මට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබෙන චෝදනාව වන්නේ පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව ඉදිරියේ…