චීනය උතුරට අත දමයි!
නවතම

චීනය උතුරට අත දමයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති සී සෙන් හොන් පසුගිය 16 හා 17 මන්නාරම සහ යාපනේ දෙදෙන නිළ සංචාරයක නිරත වෙමින් එම ප්‍රදේශවල ධීවර ජනතාවට ධීවර ආම්පන්න බෙදාදෙනු ලැබීය. මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර සමූපාකර සංගම් කාර්යාලයට ගොස් මන්නාරමේ…