කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨයට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් පවුම් 1000ක්!
නවතම

කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨයට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් පවුම් 1000ක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව දැනුම ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංගමයෙන් මුදල් ලබා ගැනීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත. රජයේ ප්‍රවෘත්ති…