වතුකරයේ ජනතාවට තියෙන්නේ වෙන නීතියක්! – කන්මනී සිවනේෂන් බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී
නවතම සාකච්ඡා

වතුකරයේ ජනතාවට තියෙන්නේ වෙන නීතියක්! – කන්මනී සිවනේෂන් බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

පසුගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ උතුරු නැගෙනහිර තරුණයන් රැසක් පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්වුණේ ඔවුන් නැවත එල්ටීටීඊ සංවිධානයට පනදෙන්නට උත්සාහ කරනවා කියන චෝදනාව සමග. මේ සිද්ධිය වෙලා ටිකක් කල් ගියත් මේ සිද්ධිය ගැන ප්‍රමානවත් සංවාදයක් දකුණේ නොතිබුණ…