දර ළිපේ කිරිබත් උයන්න ජනතාව තුළ විශාල උද්‍යෝගයක්!
නවතම

දර ළිපේ කිරිබත් උයන්න ජනතාව තුළ විශාල උද්‍යෝගයක්!

මෙවර ජනවාරි පළමු දා අවුරුදු උදාව සැමරීමට සූදානම් වන ජනතාව වැඩි වශයෙන් දර ළිපේ කිරිබත් උයාගැනීම සඳහා උනන්දුවක් දක්වමින් ඇතැයි වාර්තා වේ. දේශීය දේවල් අගයන සහ ප්‍රවර්ධනය කරන ජනාධිපතිවරයෙක් සහ ආණ්ඩුවක් බිහිව තිබීම ජනතාවගේ මේ…