ඖෂධ සහ තෙල්, ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සරණං ගච්චාමි !!
නවතම

ඖෂධ සහ තෙල්, ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සරණං ගච්චාමි !!

ඉන්දීය රජය ලංකාවට ලබා දීමට යන ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 50ක ණයට අදාළ ප්‍රධාන කොන්දේසිය යටතේ චීන වරාය පරිශ‍්‍රයේ පිහිටි තෙල් ටැංකි නව සමාගමක් ස්ථාපිත කොට වසර පනහක කාලයකට ඉන්දියාවට ලබාදීමට සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇතැයි…