පාස්පොට් පෝලිමේ දී කාන්තාවක් දරුවෙකු ප්‍රසූත කරයි
නවතම

පාස්පොට් පෝලිමේ දී කාන්තාවක් දරුවෙකු ප්‍රසූත කරයි

විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා කොළඹ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණි ගැබිනි මවක් අද පෙරවරුවේ දරුවෙකු ප්‍රසූත කර ඇත. රාජකාරියේ නියුතු ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් විසින්, ප්‍රසව වේදනාවක් ඇති වූ බවට පැමිණිලි කළ මව කාසල් රෝහලට…