20 වැනි සංශෝධනය හරහා සුළු ජන කොටස්වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සිහිනය නැවතත් බොඳ වුනා! -නඩේශන් සුරේෂ් (සභාපති -ඌව ශක්තී පදනම)

Social Sharing

Related posts