“විපක්ෂය දැන් අලුත් බොරුවක් හොයාගන්න… MCC අත්සන් කරන්නෙ නෑ” උදය ගම්මන්පිල

Social Sharing
වීඩියෝ