කොවිඩ් ව්‍යාප්තියත් සමඟ ඇති නැති පරතරය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පුළුල් වෙලා! – සමිත උදයංග (සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ කථිකාචාර්ය)

Social Sharing
වීඩියෝ