මුලු කැබිනට් එකම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරු කරන දිනය වැඩි ඈතක නෑ! – සමන් රත්නප්‍රිය (සභාපති – රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය)

Social Sharing
වීඩියෝ