සවුත්තුම අමාත්‍යංශය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ජනපතිටත් කොලේ වහනවා – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Social Sharing
වීඩියෝ