“චීන්නු හිතන් ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්නේ කොණ්ඩෙ බැඳපු චීන්නු කියලා” ලක්ෂ්මන් ආනන්ද ලැනරෝල්

Social Sharing
වීඩියෝ