“යහපාලන ආණ්ඩුව පෙරලන්න තරම් හේතුවක් රටේ ජනතාවට තිබුනේ නෑ” – චතුර ගලප්පත්ති

Social Sharing
වීඩියෝ