සාම්ප්‍රදායික මිතුරා අත නොහැර, නොඹැඳුනු විදේශ ප්‍රථිපත්තියක සිටිය යුතුයි! – බද්දේගම සමිත හිමි (හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී)

Social Sharing
වීඩියෝ