14 වතාවක් IMF එකෙන් ණය අරන් තියෙනවා, එකෙන් 13 වතාවක්ම UNP ආණ්ඩුව! – ඩිව් ගුණසේකර

Social Sharing
වීඩියෝ