ඉදිරි අය-වැය කොවිඩ් මූලික කරගෙන සැලසුම් විය යුතුයි! – හරිනි අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී – ජාතික ජන බලවේගය

Social Sharing
වීඩියෝ