ආර්ථික ස්ථායිකරණ යෝජනා වල ගැටලු තිබෙනවා, නමුත් එය පුච්චන්න කියල අපි කියන් නෑ.

Social Sharing
වීඩියෝ