පොලිස්පති පත් කිරීමේදී ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගත් තීරණය හරිද?

Social Sharing
වීඩියෝ