සිංහල භාෂාව නොදැන සිටීම නිසා බාලරාමන් මහතාට කඳාන පොලිසියෙන් කසිප්පු නඩුවක්

Social Sharing
වීඩියෝ