අද විපක්යෂට ශක්තිමත් නායකයෙක් නෑ! – හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග

Social Sharing
වීඩියෝ