“මාර්ගෝපදේශ මාලාව තවමත් සෞඛ්‍ය ඇමතිනියගේ ලාච්චුවේ!” – ගාමිණී වියන්ගොඩ

Social Sharing
වීඩියෝ