“හිට්ලර්ගෙන් පසු තුනෙන් දෙක ඉල්ලන්නේ රාජපක්ෂලා පමණයි!”

Social Sharing
වීඩියෝ