උසාවියේ වරදකරුවන් වූවන් ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවකට, රනිල් වගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙක් අත්‍යවශ්‍යයයි! – සමන් රත්නප්‍රිය

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment