“අපේ ආණ්ඩුව” රකින පොලිසියට එපා වූ පරිසර හිතකාමී කටවුට්!
නවතම

“අපේ ආණ්ඩුව” රකින පොලිසියට එපා වූ පරිසර හිතකාමී කටවුට්!

රටේ  සිව් දෙසින්  සිදු වෙමින් පවතින  පරිසර විනාශය  පිළිබඳව ජනතා  අවධානය යොමු කරවීමේ අරමුණින් තරුණ සමූහයක් එක්වී අගනගරයේ  තාවකාලික ප්‍රදර්ශනයකට තැබු සිතුවමක්  නගරය විනාශ කිරීමක් ලෙසින් හදුන්වමින් ඉවත් කිරීමට පොලීසිය ක්‍රියා කර ඇත. " හැම…