ගොවිතැන විනාශ වුනේ අම්බරුවෝ වගේ නායකයින් ටිකක් පත්  කරගත් නිසයි  – ගොවීන් කියයි
නවතම

ගොවිතැන විනාශ වුනේ අම්බරුවෝ වගේ නායකයින් ටිකක් පත් කරගත් නිසයි – ගොවීන් කියයි

නියමිත වේලාවට පොහොර ලබා නොදුනහොත් මාස් කන්නයේ ගොවිතැන විනාශ වී යාමට ඉඩ ඇති බවත් වහාම ගොවිතැනට අවශ්‍ය පොහොර ටික ලබා දෙන ලෙසත් බලකරමින් කවුඩුල්ල ඒකාබද්ධ ගොවිජන ව්‍යාපාරය මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් අද  (05) රජයට අවධාරණය කළේ…