කොවිඩ් වසංගතය හා දක්ෂිණාංශික දේශපාලනය : විකල්ප කතිකාව
නවතම විශේෂාංග

කොවිඩ් වසංගතය හා දක්ෂිණාංශික දේශපාලනය : විකල්ප කතිකාව

දේශපාලනයේදී බොර දියේ මාළු ඇල්ලීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ රටක පවතින අර්බුදකාරී ත්ත්වය ප්‍රයෝජනයට ගෙන දේශපාලන බලය අත්පත් කර ගැනීමට කරන උත්සාහයයි. මෙය බොහෝවිට රැඩිකල් දක්ෂිණාංශ මෙන්ම රැඩිකල් වම ද ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි. අද වන විට වසරකට…