ලංකාවේ මාධ්‍යයට අහිතකර ජනවාරිය
නවතම විශේෂාංග

ලංකාවේ මාධ්‍යයට අහිතකර ජනවාරිය

තවත් ජනවාරියක් අවසන් විය. ජනවාරි මාසය ලංකාවේ නිදහස් මාධ්‍ය සංස්කෘතියට විශාල බලපෑම් ඒල්ල කළ මාසයක් ලෙස සැලකේ. පසුගිය කාලය තුළ ප්‍රගීත් ඒක්නැලිගොඩ අතුරැදහන්කරවීම, ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය, සිරස මාධ්‍ය ආයතනය ගිණිතබා විනාශ කිරීම ඇතුලු බොහෝ බරපතල…