උඩින් උඩින් එන ඩ්‍රෝන් වලින් යතුරු සිදුරෙන් බැලීම
නවතම විශේෂාංග

උඩින් උඩින් එන ඩ්‍රෝන් වලින් යතුරු සිදුරෙන් බැලීම

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කරන්නන් හඳුනා ගැනීම සඳහා යයි පවසමින් නොවැම්බර් 12  සිකුරාදා  සවස සිට ගුවන් හමුදාවේ සහය ඇතිව  ශ්‍රී ලංකා පොලීසියද ඩ්‍රෝන යොදා ගැනීම ආරම්භ කළ අතර  ශ්‍රී  ලංකා යුද්ධ හමුදාවද එදිනම නියමුවන් රහිත සැහැල්ලු…