අපරාධයකට ගොදුරු වූ බව නොදන්නා වින්දිතයින් පිරිසකුත් මේ සමාජයේ ඉන්නවා!
නවතම සාකච්ඡා

අපරාධයකට ගොදුරු වූ බව නොදන්නා වින්දිතයින් පිරිසකුත් මේ සමාජයේ ඉන්නවා!

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උදය කුමාර අමරසිංහ සමාජයේ අපරාධ ඉහළ යමින් ඇත. මේ අපරාධ වලට බලපාන්නේ මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් රටාවය. යම් අපරාධයක් සිදු වූ පසු ඒ් ගැන පසුතැවෙනවාට වඩා අපරාධයක් අප වළක්වා ගන්නේ කෙසේද? යන්න අවධානය යොමු කළ…