කොවිඩ් වසංගතයට මුවා වී රාජපක්ෂ රජය  ජනතාව වදහිංසනයට ලක් කරන හැටි හියුමන් රයිට්ස් වොච් කථා කරයි.
නවතම

කොවිඩ් වසංගතයට මුවා වී රාජපක්ෂ රජය ජනතාව වදහිංසනයට ලක් කරන හැටි හියුමන් රයිට්ස් වොච් කථා කරයි.

කොවිඩ් -19 වසංගතයට සහ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරිමට මුවා වී  ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් ඝාතනය කර අපයෝජනය කරන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පවසයි. ඔවුන් කියා සිටින්නේ අපචාර නීති ක්‍රියාත්මක කරන ලංකාව මානව හිමිකම්…