මුස්ලිම් සිරුරු මාලදිවයිනේ භූමදානයට රජය සැරසේ… හකීම් විරුද්ධ වේ.
නවතම

මුස්ලිම් සිරුරු මාලදිවයිනේ භූමදානයට රජය සැරසේ… හකීම් විරුද්ධ වේ.

වසංගතයෙන් මියයන මුස්ලිම්වරුන් තමන්ගේ මාතෘභූමිය තුල භූමදානයට අවසර නොදෙන තත්වයක් තුල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස විශේෂ ඉල්ලීමක් මාලදිවයින් රජයෙන් කර තිබේ. “කොවිඩ් 19 න් මියයන ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරුන්ගේ ඉස්ලාමීය අවසන්…