නීතියෙන් මානවහිමිකම් කෙළසීම..!
නවතම විශේෂාංග

නීතියෙන් මානවහිමිකම් කෙළසීම..!

-කේ. සංජීව- මේ වනවිට පසුගිය අප්‍රේල් 01 වෙනිදා මෝඩාභිමානය නම් ප්‍රහසන වැඩසටහනක් තුළදී ප්‍රහසනයක් ඉදිරිපත් කළ නතාෂා එදිරිසූරිය අත්අඩංගුට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත. ඒ, එම වැඩසටහන Colombo Comedy Central නම් යූ නාලිකාවක් හරහා විකාශය…