ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ගැන අගමැතිගෙන් යෝජනා!
නවතම

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ගැන අගමැතිගෙන් යෝජනා!

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ගැටළු රැසක් පැන නැගී ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ වෛද්‍ය පාර්ශවයන් අදහස් පළ කර සිටිති. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට උපදෙස් ලබා දී…