තැපෑලෙන් පෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා
නවතම

තැපෑලෙන් පෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා

කෙටි කාලීනව ආයෝජනයක් සඳහා එක්වන ලෙස තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා කර තිබේ. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසා සිටියේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම ඉහළනංවා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය ලබාගැනීමට සැලසුම් කර…