මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ප්‍රශ්න කිරීම ගැන මාධ්‍ය සංවිධාන පොලිස්පතිට ලියයි!
නවතම

මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ප්‍රශ්න කිරීම ගැන මාධ්‍ය සංවිධාන පොලිස්පතිට ලියයි!

මාධ්‍යවේදීන් තැති ගැන්මට ලක්වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරමින්  ඔවුන්ගේ නිදහස අවුරාලන හා වෘත්තීය කටයුතු අකර්මණ්‍ය විය හැකි තත්ත්වයක් වර්ධනය වන තත්ත්වයක් පවතින හෙයින් සෑමවිටම නිසි නෛතික ක්‍රමවේද තුළ කටයුතු කරන බවට සහතික වන මෙන් ඉල්ලා මාධ්‍ය…