ගුරු වර්ජනය දෙකට බෙදෙයි.
නවතම

ගුරු වර්ජනය දෙකට බෙදෙයි.

වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් වසා දමා තිබෙන පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට රජය තිරණය කර තිබෙන දිනයේත් සිය වැඩවර්ජනය දියත් කිරීමට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය තීරණය කර තිබේ. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සන්ධානය පවසන්නේ ඔක්තෝබර් 21…